Term of use

ข้อกำหนดและเงื่อนไข – การใช้เว็บไซต์ของเรา

กรุณาอ่านและตรวจสอบข้อกำหนดอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจข้อกำหนดการใช้งานของเราอย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลด หรือมีการใช้เนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นเจ้าของโดย บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  เมื่อเข้าสู่ไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ใช้ กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด และยินยอมว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ดังกล่าว คุณจะถูกห้ามมิให้เข้าถึงไซต์นี้


ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด

เอกสารบนเว็บไซต์ https://th.passio.eco/ มีให้ “ตามสภาพ” บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ดำเนินการเว็บไซต์ https://th.passio.eco/  ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด ของทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ดำเนินการเว็บไซต์ https://th.passio.eco/ ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือบนไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยง ไปยังไซต์นี้

 

ภายใต้พฤติการณ์ใดๆ บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ดำเนินการเว็บไซต์ https://th.passio.eco/ จะต้องรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม เหตุสุดวิสัย โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นจาก หรือการไม่สามารถใช้ได้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ แม้ว่า บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ใช้งานเว็บไซต์ https://th.passio.eco/ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว หากการใช้วัสดุของคุณจากเว็บไซต์นี้ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขอุปกรณ์หรือข้อมูล คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

การชำระเงินและการจัดส่ง

การชำระเงินทั้งหมดสำหรับการสั่งซื้อของเราจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัยโดย บริษัท ชัย ไทย คอร์ปอเรชั่น จํากัดพันธมิตรด้านการประมวลผลบัตรเครดิตออนไลน์ของเรา บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ไม่ได้จัดการหรือเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ หลังจากที่การชำระเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์และเราได้รับเงินแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ที่คุณซื้อได้ทันที

 

นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก

1.        เงื่อนไขการขอคืน/ขอคืนเงิน

ผู้ซื้อตกลงว่าผู้ซื้ออาจร้องขอให้ผู้ขายคืน/คืนเงินได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

           ก. ผู้ซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ (1) ไม่ได้รับสินค้าในฐานะผู้รับสิทธิ์ หรือ (2) ไม่ได้รับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ

           ข. สินค้ามีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาทางเทคนิค

           ค. ผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อผิด

           ง. ผู้ขายตกลงให้ผู้ซื้อ

ผู้ซื้ออาจยื่นคำขอคืน/คืนเงินพร้อมกับหลักฐานเพื่อขอคืน/คืนเงินภายใน 7 วัน นับจากเวลาที่ส่งใบสั่งซื้อสำเร็จ         ภายใน 3 วัน ผู้ขายมีหน้าที่ตอบกลับผู้ซื้อเกี่ยวกับคำขอคืน/คืนเงินดังกล่าว

บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคำขอคืน/คืนเงินของผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถแก้ไขคำขอคืน/คืนเงินของผู้ซื้อ บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคำขอดังกล่าว

2.        สิทธิ์ของผู้ขายเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

เมื่อผู้ขายได้รับคำขอคืน/ขอคืนเงินที่ไม่น่าพอใจจากผู้ซื้อ (เช่น เปลี่ยนใจ ให้ข้อมูล/หลักฐานที่ไม่เป็นความจริง เป็นต้น) ผู้ขายอาจปฏิเสธคำขอคืน/คืนเงินของผู้ซื้อ และควร แจ้ง บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ของสถานการณ์นั้นๆ หลังจากตรวจสอบข้อมูลจากผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว หากพบว่าการปฏิเสธของผู้ขายมีเหตุผล บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ขาย

 

 

3.        เงื่อนไขการส่งคืน/การคืนเงินของผลิตภัณฑ์

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการส่งคืน/การคืนเงินของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ทำการขอคืน/คืนเงิน ผู้ซื้อไม่ควรคัดลอก สำรอง หรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

หากคำขอคืน/คืนเงินของผู้ซื้อตรงตามเงื่อนไขการคืน/คืนเงินที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับกระบวนการคืน/คืนเงินระหว่างสองฝ่าย (ถ้ามี)

4.        การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ส่งคืน

ก. บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  จะคืนเงินให้ผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ซื้อตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้: (1) ผู้ขายยืนยันด้วยการคืนเงิน หรือ (2) ผู้ซื้อไม่ยอมรับข้อเสนอคืนเงินของผู้ขาย หรือ (3) คำสั่งซื้อของผู้ซื้อมีสิทธิ์ได้รับ การคืน/คืนเงินภายใต้ข้อ 2 และผู้ขายตกลงที่จะขอคืน/ขอคืนเงินของผู้ซื้อ ในกรณีนี้คือ บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  กำหนดจะคืนเงินให้ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้คืนสินค้าให้กับผู้ขาย

ข. บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  จะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ขายไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2

ค. ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การคืนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้ซื้อ บัตรเครดิต/เดบิตที่ลงทะเบียนกับ บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 

ง. สำหรับกรณีของการคืนเงินทันทีที่ผู้ขายร้องขอ จำนวนเงินที่คืนจะได้รับการตกลงร่วมกันโดยผู้ขายและผู้ซื้อ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีการขอคืนสินค้า

      5.    การสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
สนับสนุนให้ผู้ซื้อติดต่อผู้ขายอย่างจริงจังเพื่อเจรจาและแก้ไขซึ่งกันและกันผ่านช่องทางการสื่อสารที่ให้ไว้บนเว็บไซต์เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

      6.    ข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการขอคืนสินค้า/คืนเงิน และไม่สามารถตกลงด้วยตนเองเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด จะจัดการกับข้อขัดแย้งดังกล่าวตามกระบวนการและข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์

 

การรับประกัน

เว็บไซต์ https://th.passio.eco/เป็นเว็บไซต์ตัวกลางที่เชื่อมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ดังนั้น บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ไม่มีนโยบายการรับประกันและการบำรุงรักษาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ขายแต่ละรายจะมี (หรือไม่) นโยบายการรับประกันและการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ส่งเสริมให้ผู้ซื้อเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายของผู้ขาย (ถ้ามี) ก่อนทำธุรกรรม

 

บริษัทและที่อยู่จริง

บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ซึ่งดำเนินการเว็บไซต์ https://th.passio.eco/ เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ที่ 06564291042 หรือทางอีเมลที่ parnerts@ecomobi.com

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

บริษัท อีโค่ โมบี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ดำเนินการเว็บไซต์ https://th.passio.eco/ เว็บไซต์] ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับทราบ คุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นระยะๆ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง